وضعیت خفه کننده مترو شلوغ لندن/عکس

یکی از ایرانی های ساکن انگلیس این تصویر ونوشته را از مترو لندن منتشر کرده است.