واعظی و جنتی، دو همراه روحانی بازنشسته می‌شوند؟

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در لیست مدیران بازنشسته هستند و باید مسئولیت‌های فعلی خود را ترک کنند.