هوای تهران سالم است

مرکز پایش آلودگی هوا شاخص هوای پایتخت را ۵۷ و در وضعیت سالم اعلام کرد.