فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود؟

رئیس مجلس ضمن تاکید بر غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فدراسیون فوتبال با توجه به استفاده از منابع عمومی دولتی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود.